Nabory

Tu znajdziesz informacje o naborach prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Platformy Oceny Projektów Inwestycyjnych

Aby ułatwić wyszukiwanie właściwego naboru możesz skorzystać z dostępnych filtrów

  • Program – pozwala wyświetlić nabory zorganizowane w ramach określonego programu
  • Status naboru – pozwala wyświetlić nabory w zależności od ich aktualnego statusu
  • Szukaj ­– pozwala wyświetlić nabory przefiltrowane przez słowa kluczowe wpisane w polu wyszukiwarki

Program

Status naboru

Szukaj

Placeholder

Program badań w kierunku wykrywania raka płuca – na lata 2022-2023    Nabór zakończony

Narodowa Strategia Onkologiczna

Celem konkursu jest zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem pn.: ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”.

    Ogłoszenie

Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków dla podmiotów udzielających świadczeń osobom dorosłym    Nabór zakończony

Narodowa Strategia Onkologiczna

Konkurs ma na celu unowocześnienie zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków oraz zwiększenia jakości realizacji świadczeń w klinikach i oddziałach prowadzących leczenie dla klinik i oddziałów prowadzących leczenie osób dorosłych.
Nie ma konieczności wnoszenia wkładu własnego. Maksymalna wnioskowana kwota środków publicznych, to 2 000 000,00 zł brutto.

    Ogłoszenie

Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków dla podmiotów udzielających świadczeń dzieciom    Nabór zakończony

Narodowa Strategia Onkologiczna

Konkurs ma na celu unowocześnienie zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków oraz zwiększenia jakości realizacji świadczeń w klinikach i oddziałach prowadzących leczenie dla klinik i oddziałów prowadzących leczenie dzieci.
Nie ma konieczności wnoszenia wkładu własnego. Maksymalna wnioskowana kwota środków publicznych, to 2 000 000,00 zł brutto.

    Ogłoszenie

Poprawa stanu zdrowia i związanej ze zdrowiem jakości życia osób starszych poprzez wspieranie profilaktyki osteoporozy u osób w wieku 50+    Nabór zakończony

Narodowy Program Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora zadania polegającego na opracowaniu, organizacji, realizacji i ewaluacji szkolenia dla minimum 4 000 osób w wieku 50 lat i więcej z zakresu profilaktyki i wsparcia leczenia osteoporozy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej aktywności fizycznej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022–2023 to 2 150 000,00 zł, w podziale na:
• 2022 rok - 1 050 000,00 zł
• 2023 rok - 1 100 000,00 zł

    Ogłoszenie

Dostępność Plus dla zdrowia - granty dla POZ - 2/POZ/2022    Nabór zakończony

Wiedza Edukacja Rozwój

Przed rozpoczęciem wypełniania Wniosku sugerowane jest wypełnienie Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia (HRP). Informacje z HRP są potrzebne do wypełnienia dwóch pól we Wniosku. Po wypełnieniu Wniosku zostaniesz poproszony o załączenie HRP.

Kwestie merytoryczne - kontakt:
poz2@mz.gov.pl
(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

Kwestie techniczne - kontakt:
wsparcie.techniczne.popi@cloudsonmars.com
(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

    Ogłoszenie

Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów w 2022    Nabór zakończony

Narodowa Strategia Onkologiczna

Konkurs ma na celu wymianę wyeksploatowanych akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych, których wiek, liczony od momentu rozpoczęcia w danym podmiocie udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych do dnia 31.12.2022 r., będzie wynosił co najmniej 10 lat. W ramach konkursu można złożyć jedną ofertę na dofinansowanie zakupu jednego akceleratora, wyłącznie celem wymiany użytkowanego akceleratora. Nie ma konieczności wnoszenia wkładu własnego. Maksymalna wnioskowana kwota środków publicznych, to 8 500 000,00 zł . Kwestie merytoryczne - kontakt: dep-dl@mz.gov.pl (w tytule maila proszę podać numer wniosku). Kwestie techniczne - kontakt: wsparcie.techniczne.popi@cloudsonmars.com (w tytule maila proszę podać numer wniosku)

    Ogłoszenie

Zgłaszanie potrzeb do projektu ustawy budżetowej na 2025 r. w zakresie zakupów inwestycyjnych    Nabór zakończony

Dotacje ze środków budżetowych części 46 - Zdrowie

Formularz umożliwia zgłoszenie potrzeb w zakresie zakupów inwestycyjnych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

    Ogłoszenie

Zgłaszanie potrzeb do projektu ustawy budżetowej na 2025 r. w zakresie inwestycyjnych zadań budowlanych    Nabór zakończony

Dotacje ze środków budżetowych części 46 - Zdrowie

Formularz umożliwia zgłoszenie potrzeb w zakresie inwestycyjnych zadań budowlanych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

    Ogłoszenie

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera    Nabór zakończony

Narodowy Program Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wybór jednego Realizatora, którego zadaniem będzie przeprowadzenie w latach 2022-2023 kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zaburzeń otępiennych, w tym choroby Alzheimera, obejmującej przygotowanie i publikację/emisję materiałów promocyjno-informacyjnych w mediach.

Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022–2023 to 6 400 000 zł, w podziale na:
2022 rok - 5 000 000,00 zł
2023 rok - 1 400 000,00 zł

    Ogłoszenie

Aktualizacja wniosków na inwestycje budowlane ze środków budżetowych części 46 – Zdrowie na 2024 roku dla jednostek budżetowych i agencji.    Nabór zakończony

Dotacje ze środków budżetowych części 46 - Zdrowie

Aktualizacja wniosków na inwestycje budowlane ze środków budżetowych części 46 – Zdrowie na 2024 roku dla jednostek budżetowych i agencji. W ramach aktualizacji podmioty uprawnione mają możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na dofinansowanie inwestycju budowlanych w 2024 roku.

Termin składania wniosków do 1 grudnia 2023 r. do godziny 16.00.

    Ogłoszenie

Aktualizacja wniosków na zakupy inwestycyjne ze środków budżetowych części 46 – Zdrowie na 2024 roku dla jednostek budżetowych i agencji.    Nabór zakończony

Dotacje ze środków budżetowych części 46 - Zdrowie

Aktualizacja wniosków na zakupy inwestycyjne ze środków budżetowych części 46 – Zdrowie na 2024 roku dla jednostek budżetowych i agencji. W ramach aktualizacji podmioty uprawnione mają możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na dofinansowanie do środków trwałych lub sprzętu/ programu informatycznego, planowanego do zakupu w 2024 roku. Termin składania wniosków do 1 grudnia 2023 r. do godziny 16.00.

    Ogłoszenie

Profilaktyka osteoporozy FM SRP    Nabór zakończony

Fundusz Medyczny

Przedmiotem konkursu jest wybór wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej do realizacji przez gminy w latach 2023-2025 w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.
Poziom dofinansowania ze środków Funduszu Medycznego wynosi nie więcej niż 80% kosztów realizacji jednego programu - jeden wnioskodawca może otrzymać nie mniej niż 250 tys. zł i nie więcej niż 1,5 mln zł łącznie na lata 2023-2025. Całość środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie wynosi 75 mln zł.
Do wniosku aplikacyjnego wypełnionego na platformie POPI należy dołączyć projekt programu polityki zdrowotnej przygotowany zgodnie z rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej (...), mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczące programów polityki zdrowotnej.

    Ogłoszenie

Upowszechnianie rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym w opiece prekoncepcyjnej i okołoporodowej (ponownie ogłoszony)    Nabór zakończony

Narodowy Program Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego, który zapewni opracowanie, wydruk i upowszechnienie Informatora skierowanego do kobiet w okresie ciąży, który w sposób przystępny przekaże wiedzę o przepisach standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Powyższe powinno przyczynić się do zwiększenia świadomości pacjentów w zakresie organizacji tej opieki i pełnego korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych.

Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2023–2025 to 2 220 000 zł, w podziale na:
2023 rok - 740 000,00 zł
2024 rok - 740 000,00 zł
2025 rok - 740 000,00 zł

    Ogłoszenie

Aktualizacja potrzeb zgłoszonych w 2022 r. do projektu ustawy budżetowej na 2023 r. w zakresie zakupów inwestycyjnych    Nabór zakończony

Dotacje ze środków budżetowych części 46 - Zdrowie

Formularz dotyczy aktualizacji potrzeb w zakresie zakupów inwestycyjnych, zgłoszonych w 2022 roku do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, celem umożliwienia uzyskania finansowania/dofinansowania realizacji zadań odpowiadających faktycznemu zapotrzebowaniu Podmiotu. 

Uwaga! W ramach aktualizacji można złożyć maksymalnie do 7 potrzeb.


    Ogłoszenie

Nabór na Ośrodki Wiodące w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”    Nabór zakończony

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020

Celem wsparcia grantowego jest wdrożenie działań projakościowych oraz rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, poprawiających skuteczność opieki kardiologicznej.
Nabór wniosków ma charakter ciągły, do momentu wyczerpania alokacji i zamknięcia Naboru, jednak nie dłużej niż do 03.08.2023 r. Przewiduje się wyłonienie 4 świadczeniodawców, którzy będą pełnić rolę Ośrodków Wiodących w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu. Wysokość alokacji środków w ramach Naboru wynosi 2 212 000,00 zł.

    Ogłoszenie

Dofinansowanie zakupu aparatu do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem w 2023 r.    Nabór zakończony

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia

Celem zadania jest poprawa dostępu do chirurgicznego leczenia chorób układu krążenia (ChUK), a w szczególności ciężkich wad serca, poprzez wyposażenie realizatorów zadania - podmiotów leczniczych zajmujących się diagnostyką i leczeniem pacjentów z ChUK w aparaty do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem.  

Maksymalna kwota środków publicznych, o jakie może wnioskować Oferent celem zakupu ww. sprzętu to 850 000,00 zł. Oferent może ubiegać się o dofinansowanie zakupu 1 sztuki sprzętu.

Realizatorem zadania może zostać podmiot realizujący program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej jako ośrodek współpracujący poziomu II lub regionalny ośrodek koordynujący, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie kardiochirurgii, leczący pacjentów z ciężką wadą serca skierowanych do leczenia zabiegowego.

    Ogłoszenie

Promocja karmienia piersią (ponownie ogłoszony)    Nabór zakończony

Narodowy Program Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora, który w ramach działań na rzecz promocji karmienia piersią zapewni realizację następujących trzech modułów:
Moduł I: Przeprowadzenie kursu specjalistycznego dla położnych pn. „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”, opracowanego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w latach 2023-2025 dla co najmniej 2800 osób na terenie co najmniej sześciu województw.
Moduł II: Dodruk i systematyczna dystrybucja w latach 2023-2025 poradnika „Karmienie piersią”, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia do szpitali posiadających oddziały położniczo-ginekologiczne w całej Polsce.
Moduł III: Realizacja działań promujących karmienie piersią z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią w latach 2023-2025.
Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2023–2025 to 10 042 500,00 zł w podziale na:

2023 rok - 3 347 500,00 zł
2024 rok - 3 347 500,00 zł
2025 rok - 3 347 500,00 zł

    Ogłoszenie

Nabór wniosków na zakupy inwestycyjne ze środków budżetowych części 46 – Zdrowie w 2023 roku dla jednostek budżetowych i agencji.    Nabór zakończony

Zakupy inwestycyjne ze środków budżetowych 2023

Nabór wniosków na zakupy inwestycyjne ze środków budżetowych części 46 – Zdrowie w 2023 roku dla jednostek budżetowych i agencji. W ramach naboru podmioty uprawnione mają możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na zakup środków trwałych lub sprzętu/ programu informatycznego, planowanego do zakupu w 2023 roku.

Termin składania wniosków do 5 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

    Ogłoszenie

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) - Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022    Nabór zakończony

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (REACT-EU)

UWAGA!!! Informujemy, że wolne miejsca w naborze się wyczerpują – nie czekaj do ostatniej chwili i złóż wniosek już dziś!!!

Maksymalna wartość Grantu, o którą można wnioskować: 159 000,00 zł.

Wartość dofinansowania: 100% środków EFRR. Nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych.

W naborze może wziąć udział podmiot, który posiada co najmniej jedną Placówkę POZ z liczbą aktywnych deklaracji 5 000 lub więcej. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 Wniosek. Wnioskodawca otrzyma możliwość złożenia kolejnego Wniosku jedynie na zasadach określonych w Procedurze oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu dla Placówek POZ. Wnioskodawca powinien wskazać we Wniosku wszystkie Placówki POZ, które będą korzystały z efektów Przedsięwzięcia.

Jeśli po wpisaniu w polu 1.01 numeru REGON podmiotu, na formularzu nie wyświetlają się dane tego podmiotu, oznaczać to może, że podmiot nie posiada zawartej umowy z NFZ na świadczenia w rodzaju POZ lub nie posiada certyfikatu dostępowego do P1 (wniosek o uzyskanie certyfikatu dostępny jest na portalu https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl). W takim przypadku, należy przesłać e-mail z danymi podmiotu oraz Placówki POZ na adres poz2.grant@mz.gov.pl, z informacją potwierdzającą spełnienie ww. warunków.

Wniosek może zostać podpisany wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpis zaufany nie jest podpisem kwalifikowanym). Wniosek może zostać podpisany również poza platformą POPI.

    Ogłoszenie

Zgłaszanie potrzeb do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. w zakresie inwestycyjnych zadań budowlanych    Nabór zakończony

Dotacje ze środków budżetowych części 46 - Zdrowie

Formularz umożliwia zgłoszenie potrzeb w zakresie inwestycyjnych zadań budowlanych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

    Ogłoszenie

Zgłaszanie potrzeb do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. w zakresie zakupów inwestycyjnych    Nabór zakończony

Dotacje ze środków budżetowych części 46 - Zdrowie

Formularz umożliwia zgłoszenie potrzeb w zakresie zakupów inwestycyjnych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

    Ogłoszenie

Promocja karmienia piersią    Nabór zakończony

Narodowy Program Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora, który w ramach działań na rzecz promocji karmienia piersią zapewni realizację następujących trzech modułów:
Moduł I
Przeprowadzenie kursu specjalistycznego dla położnych pn. „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”, opracowanego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w latach 2022-2025 dla co najmniej 2800 osób na terenie co najmniej sześciu województw.
Moduł II
Dodruk i systematyczna dystrybucja w latach 2022-2025 poradnika „Karmienie piersią”, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia do szpitali posiadających oddziały położniczo-ginekologiczne w całej Polsce.
Moduł III
Realizacja działań promujących karmienie piersią z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią w latach 2023-2025.
Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022–2025 to 10 842 500,00 zł w podziale na:
2022 rok - 800 000,00 zł
2023 rok - 3 347 500,00 zł
2024 rok - 3 347 500,00 zł
2025 rok - 3 347 500,00 zł

    Ogłoszenie

Zakup sprzętu i aparatury: Wykorzystanie metody pozaustrojowej perfuzji płuc dla zwiększenia liczby pozyskiwanych narządów do leczenia transplantacją płuc.    Nabór zakończony

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Celem zadania jest dofinansowanie wykonywania przez ośrodki przeszczepiające płuca procedury pozaustrojowej perfuzji płuc, zapewniając tym samym dostęp do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie procedur pobierania, przechowywania oraz przeszczepiania płuc. Zadanie ma na celu sfinansowanie zakupu sprzętu i aparatury (jednorazowych setów do urządzeń do perfuzji narządu) oraz innych kosztów związanych z realizacją zadania (np. szkolenia personelu) dla ośrodków przeszczepiających płuca.
Maksymalna kwota środków publicznych, jakie mogą zostać przyznane Oferentowi na realizację przedmiotu konkursu to 2 000 000 zł.

    Ogłoszenie

Nabór dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno-terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”    Nabór zakończony

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020

Celem wsparcia grantowego jest wdrożenie działań projakościowych oraz rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, poprawiających skuteczność opieki kardiologicznej.
Nabór wniosków ma charakter ciągły, do momentu wyczerpania alokacji i zamknięcia Naboru, jednak nie dłużej niż do 20.09.2023 r do godz. 16:00. Przewiduje się wyłonienie 40 świadczeniodawców, którzy będą pełnić rolę POZ w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu. Wysokość alokacji środków w ramach Naboru wynosi 3 400 000,00 zł.

    Ogłoszenie

„Zakup sprzętu i aparatury” poprzez zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających wątrobę    Nabór zakończony

Narodowy Program Transplantacyjny

Celem głównym zadania jest doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków przeszczepiających wątrobę, w tym zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie procedur pobierania, przechowywania, oraz przeszczepiania wątroby, co przełoży się na jakość i liczbę wykonywanych świadczeń.
Oferent składa ofertę na sprzęt i aparaturę medyczną odpowiadającą jego indywidualnym potrzebom oraz realizowanym świadczeniom z zakresu przeszczepiania wątroby. Urządzenia zakupione w ramach uzyskanego dofinansowania mogą zostać rozdysponowane oddziałom oraz innym jednostkom organizacyjnym Oferenta, uczestniczącym w procesie przeszczepiania wątroby.
Maksymalna kwota środków publicznych, jakie mogą zostać przyznane Oferentowi na realizację przedmiotu konkursu to 2 000 000 zł.

    Ogłoszenie

NABÓR W RAMACH PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DOTYCZĄCEGO WSPARCIA INFRASTRUKTURY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ZAKRESIE ZAKUPU AMBULANSÓW DLA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM ZE ŚRODKÓW SUBFUNDUSZU MODERNIZACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH WYODRĘBNIONEGO Z FUNDUSZU MEDYCZNEGO    Nabór zakończony

Fundusz Medyczny

WAŻNE INFORMACJE:

Kolejność złożenia wniosków nie jest brana pod uwagę przy ocenie Wniosków. Wszystkie wnioski złożone w trakcie trwania naboru podlegają ocenie.

LIMITY PLATFORMY:

Każdy użytkownik Platformy może utworzyć 1 wniosek w okresie 30 min, jeżeli składają Państwo kilka wniosków prosimy uwzględnić powyższe ograniczenie w Państwa pracach. W przypadku próby stworzenia kolejnego wniosku przed upływem 30min, system wyświetli odpowiedni komunikat z prośbą o ponowienie próby za kilka minut. Przed utworzeniem kolejnego wniosku prosimy zweryfikować utworzone przez Państwa wnioski w zakładce „Moje wnioski” na stronie głównej Platformy.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie w ramach programu inwestycyjnego dotyczącego wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego w zakresie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem.
Realizacją inwestycji, objętej wnioskiem o dofinansowanie jest zakup ambulansu wraz dodatkowym wyposażeniem, wyłącznie w celu wymiany posiadanego i użytkowanego ambulansu, który został wskazany jako pojazd główny w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju ratownictwo medyczne zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonywanej w dniu ogłoszenia konkursu.
Konkurs nie przewiduje zakupu ambulansu w celu utworzenia nowego zespołu ratownictwa medycznego.
W ramach konkursu podmiot może złożyć nie więcej niż sześć (6) wniosków o dofinansowanie, na wymianę nie więcej niż sześciu (6) ambulansów.
Maksymalna dopuszczalna kwota dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie jednego wniosku o dofinansowanie podlegającego ocenie wynosi 600 tys. zł.
Dofinansowanie jednego wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Medycznego wynosi maksymalnie do 100% wartości inwestycji wskazanej we wniosku.


    Ogłoszenie

Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w 2023 r.    Nabór zakończony

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia

Celem zadania jest poprawa opieki nad pacjentami kardiologicznymi wymagającymi intensywnej terapii i opieki kardiologicznej, poprzez wyposażenie realizatorów zadania - podmiotów leczniczych biorących udział w programie pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej - w sprzęt z dziedziny intensywnej terapii stosowany w opiece nad pacjentami kardiologicznymi tj.:
a) aparaty do znieczulenia z wyposażeniem;
b) systemy monitorowania pacjentów z wyposażeniem tj. centrale monitorujące z wpiętymi kardiomonitorami;
c) platformy hemodynamiczne;
d) systemy stanowisk resuscytacyjnych tj. defibrylator z urządzeniem do masażu klatki piersiowej.
Maksymalna kwota środków publicznych, o jakie może wnioskować Oferent celem zakupu ww. sprzętu to 1 900 000,00 zł.
Oferent może ubiegać się o dofinansowanie zakupu więcej niż 1 sztuki danego sprzętu, do poziomu ww. maksymalnej kwoty środków publicznych. Realizatorem zadania może zostać podmiot realizujący program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej jako ośrodek współpracujący poziomu II lub regionalny ośrodek koordynujący, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

    Ogłoszenie

Nabór na Szpitale Partnerskie w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”    Nabór zakończony

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020

Celem wsparcia grantowego jest wdrożenie działań projakościowych oraz rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, poprawiających skuteczność opieki kardiologicznej.
Nabór wniosków ma charakter ciągły, do momentu wyczerpania alokacji i zamknięcia Naboru, jednak nie dłużej niż do 30.08.2023 r. Przewiduje się wyłonienie 20 świadczeniodawców, którzy będą pełnić rolę Szpitali Partnerskich w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu. Wysokość alokacji środków w ramach Naboru wynosi 3 540 000,00 zł.

    Ogłoszenie

„Zakup sprzętu i aparatury” poprzez zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających serce    Nabór zakończony

Narodowy Program Transplantacyjny

Celem głównym zadania jest doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków przeszczepiających serce, w tym zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie procedur pobierania, przechowywania, oraz przeszczepiania serca, co przełoży się na jakość i liczbę wykonywanych świadczeń.
Oferent składa ofertę na sprzęt i aparaturę medyczną odpowiadającą jego indywidualnym potrzebom oraz realizowanym świadczeniom z zakresu przeszczepiania serca. Urządzenia zakupione w ramach uzyskanego dofinansowania mogą zostać rozdysponowane oddziałom oraz innym jednostkom organizacyjnym Oferenta, uczestniczącym w procesie przeszczepiania serca.
Maksymalna kwota środków publicznych, jakie mogą zostać przyznane Oferentowi na realizację przedmiotu konkursu to 2 000 000 zł.

    Ogłoszenie

Konkurs nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie dotyczących realizacji zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego Funduszu Medycznego    Nabór zakończony

Fundusz Medyczny - Subfundusz terapeutyczno - innowacyjny

WAŻNE INFORMACJE:

Kolejność złożenia wniosków nie jest brana pod uwagę przy ocenie Wniosków. Wszystkie wnioski złożone w trakcie trwania naboru podlegają ocenie.

Przedmiotem konkursu jest wybór wniosków o dofinansowanie (zwanych dalej: „wnioskami o dofinansowanie”) dotyczących realizacji zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

Dofinansowanie dotyczy zakupu przez wnioskodawcę co najmniej 1 sztuki urządzenia robotycznego, które będzie wykorzystywane przez wnioskodawcę do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy zawartej z publicznym płatnikiem.

W ramach konkursu podmiot może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

1. Dopuszczalna kwota środków finansowych przeznaczona na dofinansowanie jednego wniosku dla podmiotu leczniczego, który udzielił i rozliczył co najmniej 720 świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza rozliczanych produktami rozliczeniowymi wskazanymi w tabeli z załącznika nr 1 do kryteriów wynosi maksymalnie 1 800 000,00 zł.

2. Dopuszczalna kwota środków finansowych przeznaczona na dofinansowanie jednego wniosku dla podmiotu leczniczego, który udzielił i rozliczył od 380 do 719 świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza rozliczanych produktami rozliczeniowymi wskazanymi w tabeli z załącznika nr 1 do kryteriów wynosi maksymalnie 1 000 000,00 zł.

3. Dopuszczalna kwota środków finansowych przeznaczona na dofinansowanie jednego wniosku dla podmiotu leczniczego, który udzielił i rozliczył od 200 do 379 świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza rozliczanych produktami rozliczeniowymi wskazanymi w tabeli z załącznika nr 1 do kryteriów wynosi maksymalnie 500 000,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wniosku o dofinansowanie wynosi 100%.


    Ogłoszenie

Aktualizacja potrzeb zgłoszonych w 2023 r. do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. w zakresie zakupów inwestycyjnych    Nabór zakończony

Dotacje ze środków budżetowych części 46 - Zdrowie

Formularz dotyczy aktualizacji potrzeb w zakresie zakupów inwestycyjnych, zgłoszonych w 2023 roku do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, celem umożliwienia uzyskania finansowania/dofinansowania realizacji zadań odpowiadających faktycznemu zapotrzebowaniu Podmiotu. 

Uwaga! W ramach aktualizacji można złożyć maksymalnie do 7 potrzeb.


    Ogłoszenie

Aktualizacja potrzeb zgłoszonych w 2022 r. do projektu ustawy budżetowej na 2023 r. w zakresie inwestycyjnych zadań budowlanych    Nabór zakończony

Dotacje ze środków budżetowych części 46 - Zdrowie

Formularz dotyczy aktualizacji potrzeb w zakresie inwestycyjnych zadań budowlanych, zgłoszonych w 2022 roku do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, celem umozliwienia uzyskania finansowania/dofinansowania realizacji zadań odpowiadających faktycznemu zapotrzebowaniu Podmiotu.

    Ogłoszenie

Dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.    Nabór zakończony

Fundusz Medyczny

Przed rozpoczęciem wypełniania Wniosku sugerowane jest wypełnienie Harmonogramu Realizacji Inwestycji, Źródeł Finansowania Inwestycji oraz Wartości Kosztorysowej Inwestycji (pliki w załączeniu). Wartości wsakzane w niniejszych załącznikach muszą być zgodne z informacjami wskazywanymi dalej we wniosku.   

Uprawniony do złożenia wniosku jest podmiot leczniczy, który:  

-  na dzień ogłoszenia konkursu udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym, a umowę z NFZ ww. zakresie zawarł do 31 grudnia 2021 r. ; 

- w latach 2014 - 2021 nie zawarł żadnej umowy albo zawarł umowę/umowy o dofinansowanie w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego POIiŚ (z wyłączeniem umów, których przedmiot w całości lub w części dotyczy budowy lub remontu całodobowego lotniska lub lądowiska dla śmigłowców - roboty budowlane, doposażenie), na łączną kwotę równą lub niższą niż 9 mln zł (z wyłączeniem umów, które zostały rozwiązane na dzień ogłoszenia konkursu).  


Kwestie merytoryczne - kontakt: 

FM.modernizacja.podmiotow@mz.gov.pl 

(w tytule maila proszę podać numer wniosku). 


Kwestie techniczne - kontakt: 

popi.pomoc.techniczna@cez.gov.pl 

(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

    Ogłoszenie

Wczesna rehabilitacja dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.    Nabór zakończony

Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Celem zadania jest wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzieci udzielających świadczeń w ramach zakresu dziecięca opieka koordynowana (ośrodków koordynujących) w urządzenia do rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych i zaburzeń mowy.
Kwota przewidziana na realizację zadania w roku 2022: 500 000,00 zł.

    Ogłoszenie

Upowszechnianie rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym w opiece prekoncepcyjnej i okołoporodowej.    Nabór zakończony

Narodowy Program Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego, który zapewni opracowanie, wydruk i upowszechnienie Informatora skierowanego do kobiet w okresie ciąży, który w sposób przystępny przekaże wiedzę o przepisach standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Powyższe powinno przyczynić się do zwiększenia świadomości pacjentów w zakresie organizacji tej opieki i pełnego korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych.

Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022–2025 to 3 053 000 zł, w podziale na:
2022 rok - 833 000,00 zł
2023 rok - 740 000,00 zł
2024 rok - 740 000,00 zł
2025 rok - 740 000,00 zł

    Ogłoszenie

Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.    Nabór zakończony

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia

Celem zadania jest zwiększenie dostępności oraz podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia chorób układu krążenia (dalej ChUK), a w szczególności diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego poprzez doposażenie realizatorów zadania - podmiotów leczniczych biorących udział w programie pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej - w systemy holterowskie pomiaru ciśnienia z akcesoriami bądź też w same rejestratory typu Holter lub same akcesoria m.in. mankiety do pomiaru, oprogramowanie do analizy pomiarów. Maksymalna kwota środków publicznych, o jakie może wnioskować Oferent celem zakupu ww. sprzętu to 200 000,00 zł. Oferent może ubiegać się o dofinansowanie zakupu więcej niż 1 sztuki sprzętu, do poziomu ww. maksymalnej kwoty środków publicznych.
Realizatorem zadania może zostać podmiot realizujący program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej jako ośrodek współpracujący poziomu II lub regionalny ośrodek koordynujący, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

    Ogłoszenie

Informacja o wykorzystaniu sprzętu zakupionego w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia - SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2023 r.    Nabór zakończony

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia

Do wypełnienia poniższego formularza dot. informacji o wykorzystaniu zakupionego sprzętu mają dostęp i zobligowani są realizatorzy wyłonieni w konkursach w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia (NPCHUK), którzy zawarli umowy na:

- Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.

- Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w 2023 r.

- Dofinansowanie zakupu aparatu do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem w 2023 r.

Zgodnie z umową zawartą na zakup sprzętu, Realizator zobowiązany jest do przekazywania Ministrowi każdorazowo w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego informacji dotyczących wykorzystania zakupionego w ramach umowy sprzętu w danym roku. Formularz dot. informacji za 2023 r. jest aktywny do dn. 31.01.2024 r. do godz. 16:00.

UWAGA - W przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy w ramach NPCHUK w 2023 r., dane dotyczące wykorzystania sprzętu powinny zostać przekazane i złożone na odrębnym formularzu dla każdej z umów. W takim przypadku należy złożyć kolejny formularz (1 umowa=1 formularz).

Formularz zawierający informacje dotyczące wykorzystania zakupionego w ramach umowy sprzętu w danym roku po jego wypełnieniu powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu i zatwierdzony na POPI. 

Za datę złożenia informacji dotyczących wykorzystania zakupionego w ramach umowy sprzętu w danym roku przyjmuje się datę złożenia podpisanego formularza w POPI.

    Ogłoszenie

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera    Nabór zakończony

Narodowy Program Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora zadania polegającego na opracowaniu, organizacji i realizacji szkolenia dla minimum 1500 nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi, w tym w szczególności z chorobą Alzheimera oraz opracowanie kursu szkoleniowego w wersji on-line i drukowanej, a także dystrybucja wersji drukowanej.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022–2023 to 2 550 000 zł, w podziale na:
2022 rok - 550 000 zł
2023 rok - 2 000 000 zł

    Ogłoszenie

Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.    Nabór zakończony

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Celem zadania jest doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze. Oferent składa ofertę na sprzęt i aparaturę medyczną odpowiadającą jego indywidualnym potrzebom oraz realizowanym świadczeniom z zakresu przeszczepiania komórek krwiotwórczych. Urządzenia zakupione w ramach uzyskanego dofinansowania mogą zostać rozdysponowane oddziałom oraz innym jednostkom organizacyjnym podmiotu Oferenta, uczestniczącym w procesie przeszczepiania komórek krwiotwórczych, np. w zakresie banku tkanek i komórek lub pracowni zgodności tkankowej.

Maksymalna kwota środków publicznych, jakie mogą zostać przyznane Oferentowi na realizację przedmiotu konkursu to 2 000 000 zł.

    Ogłoszenie

Rozszerzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności    Nabór zakończony

Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023

Przedmiotem konkursu jest rozszerzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, udzielających świadczeń w ramach Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023, poprzez wyłonienie kolejnych ośrodków. Konsekwencją wyłonienia Podmiotu na Realizatora będzie objęcie przez niego funkcji referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności, co wymaga zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu. Wartość umowy na udzielanie świadczeń w ww. zakresie zostanie określona w umowie zawartej pomiędzy NFZ a referencyjnym ośrodkiem leczenia niepłodności wyłonionym w ramach przedmiotowego konkursu ofert.

    Ogłoszenie

Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka oraz dla banków tkanek oka w 2022 r.    Nabór zakończony

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie procedur pobierania, przechowywania, dystrybucji i przeszczepiania tkanek oka poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną:
- banków tkanek oka (w ramach modułu I) lub
- ośrodków przeszczepiających tkanki oka (w ramach modułu II).
Oferent może złożyć ofertę na jeden lub dwa moduły - w zależności od indywidualnych potrzeb oraz zakresu realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Maksymalna kwota środków publicznych, jakie mogą zostać przyznane Oferentowi na realizację przedmiotu konkursu to 1 000 000 zł.

    Ogłoszenie

Integracja Placówki POZ z e-Gabinet+ (POIS.11.03.00-00-0073/22) - Nabór nr 1/POZ1-REACT/2022    Nabór zakończony

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (REACT-EU)

Nabór dotyczy jedynie Placówek POZ z liczbą aktywnych deklaracji mniejszą niż 5 000.

Możliwe jest złożenie maksymalnie 10 wniosków dla każdego podmiotu / REGONu.
Każdy wniosek musi dotyczyć innej Placówki POZ. Wnioski niespełniające tych kryteriów będą odrzucane.


Jeśli po wpisaniu w polu 1.01 numeru REGON podmiotu, na formularzu nie wyświetlają się dane tego podmiotu, oznaczać to może, że podmiot nie posiada zawartej umowy z NFZ na świadczenia w rodzaju POZ lub nie posiada certyfikatu dostępowego do P1 (wniosek o uzyskanie certyfikatu dostępny jest na portalu https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl). W takim przypadku, należy przesłać e-mail z danymi podmiotu oraz Placówki POZ na adres poz1@mz.gov.pl, z informacją potwierdzającą spełnienie ww. warunków.

Od dnia 5.10 br. możliwe jest podpisywanie wniosków z wykorzystaniem profilu zaufanego/podpisu osobistego lub podpisywanie odręczne (dokumentu w postaci papierowej). Jeśli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego możesz więc podpisać wniosek z wykorzystaniem profilu zaufanego/podpisu osobistego lub podpisać wniosek odręcznie. Należy wówczas:
=> pobrać wygenerowany wniosek (ekran „Podpisywanie wniosku”) i podpisać wniosek poza platformą lub wydrukować go i podpisać odręcznie,
=> wysłać podpisany wniosek (lub skan/zdjęcie wniosku podpisanego odręcznie) za pośrednictwem Platformy POPI.

    Ogłoszenie

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego    Nabór zakończony

Narodowa Strategia Onkologiczna

Konkurs ma na celu poprawę jakości diagnostyki onkologicznej w zakresie urologii onkologicznej w dziedzinie raka pęcherza moczowego, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki nowotworów złośliwych w onkologii urologicznej oraz zwiększenia wykrywalności raka pęcherza moczowego. Nie ma konieczności wnoszenia wkładu własnego. Maksymalna wnioskowana kwota środków publicznych to 400 000,00 zł brutto, na zakup maksymalnie 10 sztuk urządzeń.

    Ogłoszenie

Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych    Nabór zakończony

Narodowy Program Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na opracowaniu, organizacji, realizacji i ewaluacji szkoleń dla minimum 20 000 pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mających na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości ich życia. Oczekuje się utworzenia sprofilowanych programów edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych typów cukrzycy, wraz z uwzględnieniem czasu, który upłynął od postawienia diagnozy oraz stosowanej farmakoterapii. Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022–2025 to 8 000 000 zł, w podziale na: 2022 rok - 2 000 000,00 zł 2023 rok - 2 000 000,00 zł 2024 rok - 2 000 000,00 zł 2025 rok - 2 000 000,00 zł

    Ogłoszenie

Dostępność Plus dla zdrowia - granty dla Szpitali - 2/SZP/2022    Nabór zakończony

Wiedza Edukacja Rozwój

Przed rozpoczęciem wypełniania Wniosku sugerowane jest wypełnienie Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia (HRP). Informacje z HRP są potrzebne do wypełnienia dwóch pól we Wniosku. Po wypełnieniu Wniosku zostaniesz poproszony o załączenie HRP.

Kwestie merytoryczne - kontakt:
szpital2@mz.gov.pl
(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

Kwestie techniczne - kontakt:
wsparcie.techniczne.popi@cloudsonmars.com
(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

    Ogłoszenie

Wykorzystanie elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2    Nabór zakończony

Programy pilotażowe


• 1 000 stetoskopów elektronicznych
• 3 000 świadczeniobiorców
• 10 - 50 szt. stetoskopów elektronicznych przeznaczonych na jedną placówkę
• Nabór wniosków prowadzony do wyczerpania puli zakupionych urządzeń, jednak nie później niż do dnia 25.02.2022 r.

    Ogłoszenie

Wykorzystanie spirometrów elektronicznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej    Nabór zakończony

Programy pilotażowe

Spirometry elektroniczne w POZ oraz AOS
Przedmiot wniosku: E-SPIROMETR
• 1 000 świadczeniobiorców.
• 10 - 50 szt. spirometrów elektronicznych przeznaczonych na jedną placówkę.
• Nabór wniosków prowadzony do wyczerpania puli zakupionych urządzeń, jednak nie później niż do dnia 28.02.2022 r.

    Ogłoszenie

Program pilotażowy w zakresie wykorzystania innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego do monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności - dodatkowy nabór    Nabór zakończony

Programy pilotażowe


1 200 świadczeniobiorców 10 - 20 szt. innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych na jedną placówkę

Nabór wniosków prowadzony do wyczerpania puli środków na zakup urządzeń, jednak nie później niż do dnia 02.06.2023 r.

    Ogłoszenie