Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu e-inwestycje POPI

Ministerstwo Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://e-inwestycje.mz.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego e-inwestycje POPI

Data publikacji strony internetowej: 2021.06.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.03.31

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Adres poczty elektronicznej internet@mz.gov.pl,
 • Dane kontaktowe koordynatora dostępności MZ – p. Michała Mazura
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 • Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możesz też zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:
  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji.
  • Podmiot publiczny ma obowiązek zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni; 
  • Jeżeli nie można dotrzymać tego terminu, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące; 
  • Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępu do informacji w żądanej formie, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeśli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca ma prawo złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

 • Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

  Siedziba główna: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
  Pozostałe budynki Kancelarii znajdują się przy:

  • ul Długa 38/40.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Miodowa 15

Do obiektu można dotrzeć środkami komunikacji publicznej - przede wszystkim autobusem - przystanek Kapitulna 02 znajduje się w bezpośredniej bliskości budynku. Trasa dojścia do budynku: główne dojście do budynku prowadzi od strony ulicy Miodowej i pozbawione jest przeszkód. Wzdłuż fasady budynku poprowadzono oznakowanie fakturowe - ścieżkę prowadząc, zasygnalizowano wejście do budynku Ministerstwa – w postaci pasów ostrzegawczych przed drzwiami. Przed budynkiem wyznaczone są trzy publiczne miejsca parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

Są dwa wejścia do budynku dedykowane klientom.

Wejście od strony ulicy Miodowej przez drzwi w fasadzie budynku oraz dedykowane wejście dla osób z niepełnosprawnością prowadzące przez bramę na dziedziniec budynku (wejście B). Do dziedzińca wewnętrznego i dostępnych z niego wejść A, B i C do budynku prowadzi dojście od ul. Miodowej. Od ulicy Miodowej drzwi wyróżniają się kolorystycznie na tle fasady budynku co ułatwia ich lokalizację. Obok drzwi umieszczono widoczną tablicę informującą.
W drzwiach, w narożniku znajduje się dzwonek. Informacja o uruchomieniu dzwonka odbierana jest w recepcji, dodatkowo drzwi monitorowane są przez system kamer.
Poniżej tablicy z nazwą ministerstwa umieszczono informacje o dedykowanym wejściu dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku B znajduje się po północnej stronie centralnego dziedzińca, w narożniku skrzydeł frontowego (od ul. Miodowej) i północnego.

Wejście znajduje się od strony, z której nie należy się spodziewać istotnego ruchu pieszych. Na ścianie budynku równoległej do pochylni znajduje się tablica opisująca, gdzie można uzyskać informacje dot. funkcjonowania Ministerstwa, w zależności od godziny. Tablica i napisy są duże, a czcionka czytelna i dobrze skontrastowana z tłem. Również przy drzwiach po prawej stronie, znajdują się piktogramy informujące o dostępności wejścia dla osób z niepełnosprawnością. Po minięciu szlabanu, po prawej stronie od bramy znajduje się pochylnia prowadząca do skrzydła B. Pochylnia składa się z jednego biegu.
Nawierzchnia jest szorstka i antypoślizgowa, balustrada jest z obu stron i posiada dwa pochwyty. 

Drzwi wejściowe nie są automatyczne, ale dwuskrzydłowe i zawsze jest osoba, która służy pomocą.

W Ministerstwie Zdrowia obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Przy klatce schodowej w skrzydle B znajduje się jedyna w budynku winda. Drzwi windy nie są oznaczone kontrastowo w stosunku do ścian; zewnętrzny panel sterowania umieszczony na prawidłowej wysokości; posiada wypukłe klawisze, ale nie ma sygnalizacji głosowej, różnica poziomów między podłogą windy a posadzką nie jest większa niż 2 cm. Panel wewnętrzny zamontowany jest na prawidłowej wysokości i właściwie zlokalizowane w stosunku do narożnika kabiny. Przyciski oznaczone są wypukłymi cyframi i wyposażone są w informacje w alfabecie Barillea. Przycisk w panelu poziomu 0 jest wypukły, i oznaczony kolorem zielonym. Użycie przycisku „alarm”, w windzie daje sygnał dźwiękowy w kabinie i sygnał na zewnątrz. Na sygnał alarmu reaguje ochrona budynku.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajduje się na parterze blisko windy – jest w trakcie modernizacji.

Sale konferencyjne: kinowa, kasetonowa, kolumnowa, są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględniony ewakuację osób z niepełnosprawnością.

Na dziedzińcu Ministerstwa Zdrowia jest miejsce i wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obiekt znajduje się w dość znacznym oddaleniu od przystanków komunikacji miejskiej. Od stacji metra Ratusz Arsenał dzieli go odległość około 300 metrów, a od najbliższego przystanku autobusowego Plac Krasickich 01 około 260 m.
Trasa dojścia do budynku : najbliższe dojście do budynku znajduje się od strony ulicy Długiej i prowadzi przez bramę i dziedziniec. Przed budynkiem w ramach dziedzińca zorganizowany jest parking. Nie posiada on wyznaczonych miejsc parkingowych i nie posiada miejsca parkingowego dedykowanego osobom z niepełnosprawnością. Drzwi wyróżniają się kolorystycznie na tle fasady budynku co ułatwia ich lokalizację. Przed wejściem znajdują się schody posiadające 4 stopnie.

Drzwi wyróżniają się kolorystycznie na tle fasady budynku co ułatwia ich lokalizację. Przed wejściem znajdują się schody posiadające 4 stopnie, oraz podjazd i balustrada jest z obu stron. Komunikacja pozioma w budynku Hol i korytarze na parterze: posadzka holu wykończona jest okładziną drewnianą. Posadzki nie są śliskie. Nie odbijają światła i nie powodują olśnienia. Posadzki dobrze kontrastują z kolorystyką ścian, co ułatwia orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym.

Toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnością ulokowana jest na parterze. Budynek nie posiada windy.