Witaj na Platformie Obsługi

Projektów Inwestycyjnych

Ministerstwa Zdrowia POPI

to nowoczesne narzędzie stworzone w celu usprawnienia procesu składania i oceny wniosków w naborach prowadzonych przez MZ.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3/03/2023 r. o godz. 8:00 zostanie przywrócona możliwość kontynuacji prac nad przygotowaniem wniosków i ich przekazaniem za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI) do Ministerstwa Zdrowia. W związku z awarią systemu teleinformatycznego, uniemożliwiającą prawidłową pracę na Platformie w ramach konkursu nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023, informujemy, że czas w którym nie działała Platforma nie wlicza się do biegnących terminów. Zostały zaktualizowane zapisy ogłoszenia i regulaminu określające terminy składanie wniosków. Zaktualizowane dokumenty znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia. Każdy wniosek złożony w terminie będzie podlegał ocenie zgodnie z Regulaminem Konkursu.Ważne:

„Decyzją IOK zamknięcie naboru wniosków w konkursie nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 nastąpi o godzinie 23:59 w dniu 10 marca 2023 r. Zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu, zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie następuje w przypadku ustalenia przez IOK, iż nastąpiło złożenie wniosków, których suma wartości przekracza 120% kwoty środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wniosków w konkursie (§ 11 ust. 3 Regulaminu konkursu) albo w dniu 6 kwietnia 2023 r. o godzinie 23:59 - w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi jako pierwsze, przy czym termin składania wniosków o dofinansowanie w konkursie nie może być krótszy niż 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia konkursu (art. 23 ustawy o Funduszu Medycznym). Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu IOK ustaliła, iż nastąpiło złożenie wniosków, których suma wartości przekracza 120% kwoty środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wniosków w konkursie oraz upłynął nie krótszy niż 7-dniowy termin składania wniosków licząc od dnia rozpoczęcia konkursu*. W związku z powyższym IOK podejmuje decyzję o zamknięciu naboru.

(*) W związku z wystąpieniem istotnej, trwającej co najmniej 2 godziny przerwy technicznej lub awarii powodującej nieprawidłowe działanie Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych, termin zamknięcia naboru wniosków został wydłużony o co najmniej czas nieprawidłowego działania Platformy, przy jednoczesnym spełnieniu warunku określonego w art. 23 ustawy o Funduszu Medycznym, zgodnie z którym termin składania wniosków o dofinansowanie w konkursie nie może być krótszy niż 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia konkursu.”


Dowiedz się więcej o platformie POPI