Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera    Nabór zakończony

 Warszawa, 29.08.2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO NPZ Cel Operacyjny nr 5, zadanie 8 

Na podstawie art. 14 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 
 2021–2025 (Dz. U. poz. 642), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego, pn.:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów osób 

z zaburzeniami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera 

 

w ramach zadania 8: Edukacja nieformalnych opiekunów osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami 

Celu Operacyjnego 5: Wyzwania demograficzne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025.

Ogłoszenie zawiera:

 

I. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego, które polega na wsparciu nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi, w tym w szczególności z chorobą Alzheimera (takich jak członkowie rodziny osoby chorej oraz inne osoby zajmujące się osobami chorymi) poprzez:

– przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi na temat zaburzeń otępiennych, w tym choroby Alzheimera, oraz zasad właściwej opieki nad chorymi;
– opracowanie kursu szkoleniowego dla nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi w wersji on-line i drukowanej oraz dystrybucję jego wersji drukowanej.


 1. W ramach realizacji zadania oczekuje się od Realizatora:

a. w 2022 r. – co najmniej:  

  • przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych grupy nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi;
  • opracowania programu szkolenia;
  • przetłumaczenia na język polski kursu szkoleniowego dla opiekunów osób chorych na zaburzenia otępienne, opracowanego przez WHO (iSupport for Dementia) i przygotowania jego wersji testowej;
  • przygotowania założeń i rozpoczęcie realizacji badania użyteczności wykorzystania narzędzia iSupport for Dementia w edukacji i wsparciu opiekunów nieformalnych osób z zaburzeniami otępiennymi w Polsce

b. w 2023 r. – co najmniej: 

  • organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi na podstawie opracowanego programu;
  • ewaluacji i podsumowania efektów i wniosków z ww. szkoleń;
  • przygotowania ostatecznych treści materiałów edukacyjnych do szkoleń dla opiekunów nieformalnych osób z zaburzeniami otępiennymi – na podstawie wniosków z ewaluacji szkoleń;
  • sformułowania wniosków dotyczących niezbędnych zmian/uzupełnień w narzędziu szkoleniowym iSupport for Dementia na podstawie przeprowadzonego badania jego użyteczności i adekwatności w edukacji i wsparciu opiekunów nieformalnych osób z zaburzeniami otępiennymi w Polsce;
  • przygotowania ostatecznej wersji kursu szkoleniowego on-line i ostatecznej wersji kursu szkoleniowego w formie drukowanej dla opiekunów nieformalnych (na podstawie zmienionego/uzupełnionego narzędzia iSupport for Dementia) oraz jego dystrybucja w wersji drukowanej, zgodnie z wymogami wskazanymi przez Ministra Zdrowia.

2. Oferta musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia, tj. Szczegółowy opis celów i elementów oraz oczekiwanych efektów zadania, na poziomie co najmniej wymaganego minimum.

II. ZAKRES FINANSOWANIA ZADANIA

1.  Budżet zadania 

Na realizację zadania w latach 2022–2023 planuje się przeznaczyć środki publiczne w maksymalnej wysokości 2 550 000,00. Szczegóły obrazuje poniższa tabela.

Rok

Całość zadania

2022

550 000,00 zł

2023

2 000 000,00 zł

Razem:

2 550 000,00 zł


2. Zasady dotyczące kosztów finansowanych w ramach zadania

a. Środki przekazane zostaną Realizatorowi zadania, na zasadach określonych w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym tj. w formie dotacji celowej. Oferent wskaże w ofercie o jaką kwotę środków finansowych, udzielanych w ramach dotacji celowej, ubiega się na realizację zaplanowanych zadań w latach 2022–2023.

b. Środki finansowe na realizację zadania wykazane w treści oferty przez Realizatora nie mogą przekraczać maksymalnej wysokości środków publicznych planowanych do przeznaczenia na realizację zadania, zgodnie z tabelą w cz. II pkt 1 ogłoszenia konkursowego.

c. Udział kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 10% kosztów poniesionych na realizację zadania. Przy sporządzaniu kosztorysu w ramach oferty Oferent jest zobowiązany do wyszczególnienia wydatków wchodzących w skład kosztów administracyjnych oraz podania przyjętych założeń do ich wyliczenia. Do rozliczenia kosztów administracyjnych należy zastosować metodę ryczałtową, tj. przyjąć, że maksymalnie 10% kosztu całości zadania, stanowią koszty administracyjne ponoszone przez Oferenta, wynikające z obsługi realizacji zadania. 

d. Załącznik nr 4 Wykaz kosztów referencyjnych stanowi wytyczne dotyczące określania stawek kosztowych poszczególnych pozycji w ramach działań planowanych w kosztorysie. W przypadku kosztów innych niż ujęte w wykazie, należy zastosować aktualnie obowiązujące stawki rynkowe mając na uwadze racjonalność i gospodarność wydatkowania środków publicznych. Jeżeli niemożliwe jest zastosowanie stawki referencyjnej i koszt realizacji działań zaplanowany w kosztorysie będzie większy, wówczas należy w ofercie zawrzeć uzasadnienie przyjęcia wyższej stawki.

e. Minister Zdrowia ma prawo do przyznania niższej kwoty środków niż wnioskowana w ofercie i do częściowej akceptacji oferty konkursowej. W takim przypadku Realizator zostanie poinformowany o konieczności dostosowania oferty w terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu powiadomienia o propozycji Ministra Zdrowia. Realizator jest zobowiązany zapewnić osiągnięcie planowanych rezultatów zadania w sposób proporcjonalny do zmniejszonej kwoty finansowania. Dostosowana oferta może podlegać negocjacjom. W przypadku odrzucenia przez Realizatora propozycji Ministra Zdrowia, umowa na realizację zadania nie zostaje zawarta, a Minister Zdrowia może wybrać na Realizatora zadania Oferenta następnego w kolejności według uzyskanej punktacji w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym w zakresie wyboru Realizatora zadania.

f. Wydatki planowane do rozliczenia w ramach zadania powinny być: faktycznie poniesione i niezbędne do realizacji zadania, należycie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania, poniesione w sposób efektywny i racjonalny oraz dokonane w sposób gospodarny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania określonych efektów przy jak najkorzystniejszej cenie.

g. W przypadku zadeklarowania przez Oferenta udziału własnego w realizacji zadania, jego wysokość, określona poprzez wartość procentową, jest wiążąca jako minimalny udział własny i nie podlega zmniejszeniu w dalszych etapach postępowania konkursowego w zakresie wyboru na Realizatora zadania oraz w trakcie realizacji umowy.

III. WARUNKI PROGOWE

1. Warunki progowe dotyczące Oferenta/Realizatora:

a. Oferentem/Realizatorem[1]zadania mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327).

b. Oferent potwierdza, że zadanie będzie finansowane w całości ze środków Ministra Zdrowia, bez udziału innych współfinansujących (z ewentualnym wkładem własnym Oferenta).

c. Oferent posiada doświadczenie związane z realizacją projektów edukacyjnych dla min. 1000 osób z zakresu profilaktyki, promocji lub ochrony zdrowia lub skierowanych do osób z zaburzeniami otępiennymi lub ich opiekunów nieformalnych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty. Konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie, np. referencji dla zrealizowanych projektów.

d. Oferent zagwarantuje, że działaniami edukacyjnymi w ramach zadania zostanie objętych co najmniej 1 500 nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi w co najmniej 2 województwach.

e. Oferent deklaruje, że minimum 10% osób objętych interwencjami stanowić będą mieszkańcy mniejszych miejscowości (tj. miejscowości do 50 tys. mieszkańców).IV. WYMAGANIA FORMALNE


1. Uczestnik postępowania konkursowego jest zobowiązany do wypełnienia wniosku aplikacyjnego na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych (dalej: POPI). Treść merytoryczna oferty zawarta we wniosku aplikacyjnym ma być zgodna ze Szczegółowym opisem celów i elementów oraz oczekiwanych efektów zadania stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Szczegółowy opis zakresu wymaganych danych do uzupełnienia we wniosku aplikacyjnym na POPI znajduje się w cz. I załącznika nr 2 do ogłoszenia

V. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA


1. Ofertę stanowi wniosek aplikacyjny wypełniony bezpośrednio na POPI oraz załączniki wymienione w cz. I załącznika nr 2 do ogłoszenia. Szablony załączników do wypełnienia Oferent pobierze bezpośrednio z POPI w trakcie wypełniania wniosku aplikacyjnego. Oferent pobierze szablon, wypełni i załączy do wniosku aplikacyjnego w sekcji dotyczącej załączników. 


2. Sposób złożenia oferty 

a. Wniosek aplikacyjny powinien być kompletny (wypełnione wszystkie pola, złożone wymagane oświadczenia, załączone wymagane załączniki) oraz opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do złożenia oferty w imieniu Oferenta.

b. Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem POPI znajdującej się pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl/[3] w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 12.09.2022 r., tj. do godz. 16.00. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na POPI.

c. Oferty, które wpłyną po upływie ww. terminu podlegają odrzuceniu. Od tej decyzji Ministra Zdrowia nie przysługuje wniosek o przywrócenie terminu do złożenia oferty.

d. Niedopuszczalne jest złożenie oferty w innej formie niż to zostało określone w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone w innej formie niż za pośrednictwem POPI (np. w formie papierowej, przesłane na skrzynkę ePUAP lub e-mail) pozostaną bez rozpatrzenia. 


3. Ważne informacje 

a. Dostęp do POPI wymaga założenia konta i zalogowania się za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Do złożenia wniosku aplikacyjnego konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

b. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem POPI należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na dedykowany adres poczty elektronicznej: wsparcie.techniczne.popi@cloudsonmars.com.

c. Przystępując do konkursu Oferent zobowiązuje się do złożenia oferty i uzupełnienia braków formalnych za pośrednictwem POPI oraz do prowadzenia dalszej korespondencji elektronicznej dotyczącej postępowania konkursowego w formie i na zasadach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, tj. za pośrednictwem POPI, ePUAP lub poczty elektronicznej.

d. Niedopuszczalne jest składanie oferty w formie skanu wypełnionych i podpisanych w sposób odręczny dokumentów.

e. Nie dopuszcza się składania przez Oferenta więcej niż jednej oferty – w takim przypadku ocenie podlegać będzie tylko oferta, która została złożona jako pierwsza (chyba, że Oferent wskaże inaczej).

f. Oferent będzie informowany o kolejnych etapach oceny oferty za pośrednictwem POPI. Dodatkowo wyniki konkursu ofert oraz wszelkie informacje na temat przebiegu konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia – Oferent jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się z tymi informacjami.


VI. KRYTERIA OCENY OFERT


1. Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane na podstawie treści oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Oferentów stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów możliwych do uzyskania

1.

Dotarcie do grup docelowych zadania

Ocenie będzie podlegać liczebność grupy docelowej objętej ofertą, określonej w cz. II pkt 1 załącznika nr 1 do ogłoszenia. Liczba nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi objętych szkoleniami nie może być mniejsza niż 1 500.

Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące objęcie interwencjami większej liczby opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi.

2-8 pkt

2.

Doświadczenie Oferenta w realizacji projektów edukacyjnych z zakresu profilaktyki, promocji lub ochrony zdrowia lub skierowanych do osób z zaburzeniami otępiennymi lub ich nieformalnych opiekunów 

Ocenie podlegać będzie doświadczenie (określone w cz. II pkt 3 ppkt b załącznika nr 1 do ogłoszenia) w realizacji projektów edukacyjnych z zakresu profilaktyki, promocji lub ochrony zdrowia lub skierowanych do osób z zaburzeniami otępiennymi lub ich nieformalnych opiekunów dla minimum 1 000 odbiorców.

Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące realizację szkoleń z zakresu profilaktyki, promocji lub ochrony zdrowia lub projektów edukacyjnych skierowanych do osób z zaburzeniami otępiennymi lub ich opiekunów nieformalnych dla większej liczby uczestników w ciągu ostatnich 5 lat.

2-8 pkt

3.

Kadra projektu z zakresu opieki zdrowotnej

Ocenie podlegać będzie dysponowanie doświadczoną kadrą specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej (tj. lekarza psychiatry/neurologa/geriatry, pielęgniarki, psychologa) z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami otępiennymi (zgodne z wymogami określonymi w cz. II pkt 4 załącznika nr 1 do ogłoszenia) 

Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące zapewnienie większej liczby specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej (lekarza psychiatry/neurologa/geriatry, pielęgniarki, psychologa) z minimum 5-letnim doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami otępiennymi, w okresie 10 lat przed terminem składania ofert w pracy z osobami z zaburzeniami otępiennymi.

2-6 pkt

4.

Zakres treści merytorycznych programu szkolenia 

Ocenie będzie podlegać zakres zagadnień programu szkolenia wykraczający poza wymagany zakres określony w cz. II pkt 5 ppkt A lit. b załącznika nr 1 do ogłoszenia.

Wyżej punktowane będą podmioty, które zaproponują ujęcie w koncepcji programu szkolenia dodatkowych zagadnień, oprócz wskazanych jako podstawowy zakres merytoryczny w treści załącznika nr 1 do ogłoszenia cz. II pkt 5 ppkt A lit. b.

2-10 pkt

5.

Różnorodność stosowanych metod dydaktycznych 

Ocenie będzie również podlegać różnorodność stosowanych metod dydaktycznych, tj. wykorzystywanie w planowanych działaniach różnych metod, atrakcyjnych z punktu widzenia odbiorcy, angażujących do udziału w szkoleniach oraz wspierających wzrost wiedzy na temat sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami otępiennymi, zgodnie z wymogami określonymi w cz. II pkt 5 ppkt A lit. c załącznika nr 1 do ogłoszenia. Punkty w tym kryterium będą przyznawane w oparciu o treść oferty.

Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące wykorzystanie większej liczby różnorodnych metod dydaktycznych podczas prowadzonych szkoleń.

2-8 pkt

6.

Dotarcie do mniejszych miejscowości

Ocenie będzie podlegać zasięg realizacji zadania (zgodnie z wymogami określonymi w cz. II pkt 2 ppkt b załącznika nr 1 do ogłoszenia).

Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące objęcie interwencjami edukacyjnymi większej liczby mieszkańców mniejszych miejscowości – tj. miejscowości do 50 tys. mieszkańców.

2-10 pkt

7.

Zasięg badania efektywności narzędzia edukacyjnego on-line dla opiekunów nieformalnych osób z zaburzeniami otępiennymi 

Ocenie podlegać będzie zasięg badania użyteczności narzędzi edukacyjnych dla opiekunów nieformalnych osób z zaburzeniami otępiennymi (określony w cz. II pkt 5 ppkt B załącznika nr 1 do ogłoszenia). 

Wyżej punktowane będą podmioty, które zadeklarują przeprowadzenie ww. badania wśród większej liczby opiekunów.  

2-8 pkt

 

Łącznie:

Max 58 pkt


1. O wyborze Oferenta na Realizatora zadania i przyznaniu finansowania decydować będzie wynik oceny merytorycznej, tj. liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w relacji do pozostałych ofert, przy czym oferta musi uzyskać co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą w formie pisemnej na wniosek Oferenta. Wniosek powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres poczty: dep-dl@mz.gov.pl w formie pliku z rozszerzeniem „.pdf” podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES przez osobę upoważnioną do złożenia oferty w imieniu Oferenta. Dodatkowo wyjaśnienia udzielane będą w dni robocze w godzinach 10.00-12.00 pod numerem telefonu 880 340 020 lub 882 358 828.


[1] Przez Realizatora należy rozumieć podmiot, który został wyłoniony w postępowaniu konkursowym, zawarł umowę na realizację zadania oraz otrzymał środki publiczne na realizację zadania.

[2] Tj. mający szerszy zakres niż wojewódzki, odbywający się na poziomie wielu województw (min. dwóch województw jednocześnie).

[3] Szczegółowe informacje o elektronicznym składaniu wniosków poprzez Platformę Obsługi Projektów Inwestycyjnych są dostępne w Podręczniku Użytkownika POPI dostępnym tutaj