Wdrożenie e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) - Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022    Nabór zakończony

 

 


 

Ministerstwo Zdrowia (Departament Innowacji) ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu dla Placówek POZ w projekcie:

nr POIS.11.03.00-00-0074/22 pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”, 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

•     Numer naboru: 1/POZ2-REACT/2022.

•     Cel naboru:

Wsparcie placówek POZ  poprzez przyznanie Grantu na zwiększenie stopnia cyfryzacji świadczeniodawców i wdrożenie e-usług publicznych oraz integrację z systemem e-zdrowia, zgodnie z Modelem referencyjnym (załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu dla Placówek POZ w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)” – dalej Procedura.

•    Podmioty uprawnione do ubiegania się o Grant:

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca, który:

- na dzień składania Wniosku udziela w każdej wskazanej we Wniosku Placówce POZ świadczeń gwarantowanych w rodzaju POZ w zakresie co najmniej „świadczenia lekarza POZ”, na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia;

- na dzień składania Wniosku posiada certyfikat dostępowy do P1 (wniosek o uzyskanie certyfikatu dostępny jest na portalu https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl); 

- wskaże we Wniosku Placówkę POZ, która na dzień 31.12.2021 r. posiadała co najmniej 5 tysięcy aktywnych deklaracji wyboru (tę Placówkę POZ należy wskazać jako pierwszą we Wniosku - tylko ta Placówka POZ będzie oceniana wg niniejszego kryterium); 

- wskaże we Wniosku Placówki POZ, które nie raportują do systemu e-zdrowia Zdarzeń Medycznych (ZM) lub nie przekazują indeksów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) do systemu e-zdrowia (przekazywanie e-recept i e-skierowań nie stanowi przekazywania indeksów EDM).

•     Wartość alokacji w naborze:

Wartość alokacji wynosi do 95 720 000,00 zł. 

Alokacja podzielona jest na dwie koperty według średniego dochodu gminy na jednego mieszkańca, w której znajduje się Placówka POZ wskazana jako pierwsza Placówka POZ we Wniosku, tj. Placówka POZ zaliczona zostaje do: 

  1. koperty A (około 53% wartości alokacji, tj. kwota 50 686 299,29 zł) w przypadku niższego niż średni dochód gminy na jednego mieszkańca,
  2. koperty B (około 47% wartości alokacji, tj. kwota 45 033 700,71 zł) w przypadku wyższego/równego niż średni dochód gminy na jednego mieszkańca. 

Zgodnie z danymi GUS za 2020 rok, średni dochód gminy na jednego mieszkańca wynosi 6 502,68 zł. Zestawienie gmin wraz z wysokością średniego dochodu na mieszkańca stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

 

UWAGA!

Jeżeli placówka raportowała ZM, ale wraz ze zdarzeniami nie przekazywała indeksów EDM wówczas kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Jako EDM należy traktować Elektroniczną Dokumentację Medyczną wytworzoną w Placówce POZ i przechowywaną w repozytorium EDM tej Placówki POZ.

Wystawienie e-recepty lub e-skierowania nie stanowi indeksowania EDM. Brak repozytorium EDM oznacza, że nie są wysyłane indeksy EDM do systemu e-zdrowia.

•    Przedmiot Grantu:

Przedmiotem Grantu jest Przedsięwzięcie polegające na:

  • zakupie lub rozbudowie systemu teleinformatycznego Placówki POZ,
  • zakupie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej,

zgodnie z wymaganiami Modelu referencyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Procedury.

System gabinetowy Grantobiorcy po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia musi zapewniać realizację funkcjonalności wskazanych w Modelu referencyjnym (pkt I.3), w szczególności:

  1. integrację z systemem e-zdrowia, 
  2. komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności określonych w Modelu referencyjnym, np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna. 

•    Wartość Grantu: 

Maksymalna wartość Grantu, o którą można wnioskować: 159 000,00 zł.

Wartość dofinansowania: 100% środków EFRR. Nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych.

•    Okres realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy o powierzenie Grantu: 

Okres ten rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o powierzenie Grantu (jej wzór stanowi załącznik nr 8 do Procedury), a kończy się najpóźniej w dniu 30.09.2023 r., przy czym należy również uwzględnić dodatkowe obowiązki wynikające z rozliczenia się z Grantu oraz w zakresie trwałości Przedsięwzięcia określone w ww. umowie.

•     Termin i miejsce składania wniosków:

Nabór Wniosków ma charakter otwarty, co oznacza, że Wnioski można składać w sposób ciągły od 08.11.2022 r.  do momentu wyczerpania alokacji i zamknięcia Naboru.

UWAGA!!! Informujemy, że wolne miejsca w naborze się wyczerpują – nie czekaj do ostatniej chwili i złóż wniosek już dziś!!!

Decyzja o zamknięciu Naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1028-nabor_placowek.html.

Nabór prowadzony jest w podziale na ww. koperty „A” i „B”.

Dokument aplikacyjny – Wniosek o powierzenie Grantu można składać wyłącznie drogą elektroniczną na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych znajdującej się pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl . Wniosek wypełniany jest bezpośrednio na Platformie. Wzór Wniosku stanowi załącznik nr 3 do Procedury

Dostęp do Platformy wymaga zalogowania się za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Do złożenia Wniosku konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (podpis zaufany nie jest podpisem kwalifikowanym).

•    Szczegółowe informacje: 

Szczegółowe zasady naboru znajdują się w Procedurze wraz załącznikami, opublikowanej na stronie internetowej https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1028-nabor_placowek.htmlDokumenty te można również pobrać poniżej.

•    Dodatkowe informacje: 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać wysyłając pytanie na adres: poz2.grant@mz.gov.pl 

Informacje o charakterze ogólnym będą publikowane na stronie internetowej: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1028-nabor_placowek.html.


Prezentacja z webinarów w dniach 22 i 25.05.2023 r

Pytania i odpowiedzi z webinarów w dniach 22 i 25.05.2023 r

Instrukcja dot. przygotowania sprawozdania cząstkowego koncowego w POPI

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN w projekcie e-Usługi POZ dla Grantobiorców v.1.2

Zał. nr 3 do Umowy ZMIANA HRP v.1 wzór dla Grantobiorców

Rekomendacje w zakresie udzielania zamówień w projekcie e-Usłogi POZ aktualizacja wersja 3 z 11.05.2023

WZÓR Zał.1 do Wniosku Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia HRP(PRZYKŁAD)

WZÓR Zał.2 do Wniosku Oszacowanie kosztów (PRZYKŁAD)

Katalog wydatków kwalifikowalnych - aktualizacja 15.05.2023

Prezentacja ze spotkania informacyjnego 28.11.2022 oraz 01.12.2022

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Procedura opiniowania weksli 


•    Załączniki do pobrania:

Procedura oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu dla Placówek POZ 

Zał. nr 1 do Procedury - Model referencyjny.

Zał. nr 2 do Procedury - Dokument pn. „Podział gmin wg średniego dochodu na mieszkańca (dane GUS)”.

Zał. nr 3 do Procedury - Wzór „Wniosku o powierzenie grantu” (formularz wypełniany bezpośrednio na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych Ministerstwa Zdrowia pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl).

Zał. nr 4 do Procedury - Wzór „Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia” (HRP).

Zał. nr 5 do Procedury - Wzór „Karty oceny wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)””.

Zał. nr 6 do Procedury - Wzór „Oświadczenia członka Zespołu Oceniającego o bezstronności”.           

Zał. nr 7 do Procedury - Wzór „Oświadczenia członka Zespołu Oceniającego o poufności”.

Zał. nr 8 do Procedury - Wzór umowy o powierzenie grantu z załącznikami (w tym zał. nr 9 stanowiącym „Zasady realizacji Przedsięwzięcia”).

Zał. nr 9a do Procedury - Wzór „Weksel własny in blanco” – osoby prawne.

Zał. nr 9b do Procedury - Wzór „Deklaracja wystawcy weksla in blanco” – osoby prawne.

Zał. nr 9c do Procedury - Wzór „Weksel własny in blanco” – osoby fizyczne.

Zał. nr 9d do Procedury - Wzór „Deklaracja wystawcy weksla in blanco” – osoby fizyczne.

Zał. nr 9e do Procedury - Wzór oświadczenia wystawcy weksla będącego osobą fizyczną.

Zał. nr 9f do Procedury - Wzór zgody małżonka na wystawienie weksla „in blanco”.

Zał. nr 10 do Procedury - Wzór Dokumentu potwierdzającego oszacowanie kosztów wszystkich pozycji HRP.

Zał. nr 11 do Procedury - Wzór Pełnomocnictwa dla osoby składającej Wniosek.