Nabór dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno-terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”    Nabór zakończony

I. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

Projekt „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” ma na celu wdrożenie działań projakościowych oraz rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, poprawiających skuteczność opieki kardiologicznej oraz onkologicznej w zakresie leczenia nowotworów piersi.

II. WARUNKI SKŁADNIA WNIOSKU

Wniosek może zostać złożony wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (dalej: POPI) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2023 r. do godz. 16:00. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania wniosku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje o elektronicznym składaniu wniosków poprzez Platformę Obsługi Projektów Inwestycyjnych są dostępne w Podręczniku Użytkownika Platformy dostępnym tutaj

Ocenie nie będą podlegały wnioski, które zostały złożone przed rozpoczęciem Naboru, po zamknięciu Naboru, bez wymaganych załączników potwierdzających prawo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy), wycofane przez Wnioskodawcę.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski można składać do wyczerpania alokacji i zamknięcia Naboru, jednak nie dłużej niż do 20.09.2023 r. 


UWAGA! Dostęp do Platformy Oceny Projektów Inwestycyjnych (POPI) wymaga założenia konta. Aby utworzyć konto należy posiadać profil zaufany. Do złożenia wniosku za pośrednictwem systemu należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku należy zapoznać się z Podręcznikiem Użytkownika Platformy, ponieważ w celu złożenia podpisu może być wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania.  

Wniosek składa się w formie pisemnej za pomocą narzędzia POPI. Wniosek powinien być kompletny (wypełnione wszystkie pola, złożone wymagane oświadczenia, załączone wymagane załączniki) oraz podpisany przez osobę do tego upoważnioną. Wniosek należy wypełnić w języku polskim. 

Pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: e-konsylium-kardio@mz.gov.pl. 

W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na dedykowany adres poczty elektronicznej https://e-inwestycje.mz.gov.pl/kontakt-i-pomoc/

III. ZAKRES PODMIOTOWY PROGRAMU

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Grant są Placówki Opieki Zdrowotnej, które udzielają świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie „świadczenie lekarza POZ” i posiadają na dzień składania wniosku oraz w okresie realizacji przedsięwzięcia, umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń ww. zakresie.

Ponadto, podmioty ubiegające się o Grant, powinny posiadać porozumienie o współpracy w ramach sieci kardiologicznej stworzonej na potrzeby realizacji projektu grantowego z jednym z poniższych Szpitali Partnerskich:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie;
 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie;
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
 • Szpital Św. Anny w Miechowie;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej;
 • Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.;
 • Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;
 • Szpital Powiatowy w Pyrzycach;
 • Scanmed Spółka Akcyjna - Centrum Kardiologii Scanmed w Sosnowcu;
 • Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.;
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.;
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku;
 • Szpital Pucki Sp. z o.o.;
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski;
 • Miedziowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna;
 • Samodzielny Publiczny ZespółOpieki Zdrowotnej w Myszkowie;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu;
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu; 
 • Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Gryficach;

Każda z placówek może złożyć w ramach programu wyłącznie jeden wniosek.

Do projektu wyłonionych zostanie 40 placówek podstawowej opieki zdrowotnej spełniających powyższe, które utworzą sieć kardiologiczną. Każdą z sieci kardiologicznych tworzyć będą: Ośrodek Wiodący, 5 Szpitali Partnerskich wyłonionych w odrębnej procedurze naboru oraz 10 Placówek POZ. ww. 16 podmiotów w każdej sieci kardiologicznej obowiązane są do współpracy pomiędzy sobą.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

W ramach projektu Grantobiorcy będą zobowiązani do:

 • weryfikacji schematu diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze opieki kardiologicznej, opracowanego przez Ośrodek Wiodący,
 • udziału w 50 konsultacjach schematu diagnostyczno-terapeutycznego 
   z przedstawicielami placówek Szpitali Partnerskich oraz Ośrodków Wiodących,
 • zakupu narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń niezbędnych do realizacji konsultacji i weryfikacji schematów diagnostyczno-terapeutycznych (terminal użytkownika końcowego, skaner z podajnikiem, aparat EKG z Wifi, holter EKG 12 odprowadzeniowy).

V. OBOWIĄZKI REALIZATORA

W ramach umowy Realizator zobowiązany jest do:

Osiągnięcia i udokumentowania realizacji następujących wskaźników:

 • Liczba placówek doposażonych w ramach grantu w urządzenia niezbędne do realizacji konsultacji – 1;
 • Liczba konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami Szpitali Partnerskich oraz Ośrodków Wiodących w trakcie realizacji przedsięwzięcia - 50.

VI. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Okres realizacji projektu: od 1.09.2023 r. do 31.10.2023 r.

VII. WARTOŚĆ GRANTU

Maksymalna wartość Grantu przewidziana na realizację przedsięwzięcia wynosi 91 500,00 zł. Wartość dofinansowania stanowi 100%. Nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego. 

VII. OCENA WNIOSKÓW

Ocena wniosków przebiega zgodnie z kolejnością wpływu wniosków według następujących kryteriów:

1. Wnioskodawca złożył Wniosek w formie i terminie wskazanym przez Grantodawcę.

2. Wniosek jest kompletny (wypełnione zostały wszystkie pola, złożone oświadczenia oraz załączniki, jeżeli sposób reprezentacji tego wymaga), został sporządzony w języku polskim oraz złożony w wymaganej formie i podpisany przez osobę do tego upoważnioną.

3. Wnioskodawca, na dzień składania wniosku, posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie „świadczenia lekarza POZ”.

4. Świadczeniodawca uwzględnił w pkt IX. Opis sytuacji wnioskodawcy również opis potencjału placówki (w tym dane liczbowe) w zakresie leczenia kardiologicznego z rozpoznaniami wskazanymi w pkt 3 Procedury.

5. Wartość grantu nie przekracza 91 500,00 zł brutto.

6. Okres realizacji przedsięwzięcia trwa od 1.09.2023 r. do 31.10.2023 r.

7. Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną do realizacji Przedsięwzięcia oraz utrzymania jego rezultatów w okresie trwałości.

Niezwłocznie po zakończeniu oceny wniosku, Minister Zdrowia przekazuje do Wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny i jej wyniku. W przypadku pozytywnego wyniku oceny wniosku, w oparciu o przekazane i zweryfikowane dokumenty, zostanie sporządzona umowa na realizację projektu „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”.

Po wyczerpaniu alokacji i zamknięciu Naboru, na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszczona zostanie informacja o zakończeniu naboru wniosków. 

 

Załączniki:

Procedura naboru dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w obszarze opieki kardiologicznej

Procedura zał. 1 - Wzór wniosku o powierzenie grantu

Procedura zał. 2 - Wzór karty oceny o powierzenie grantu

Procedura zał. 3 - Wzór ośw. o bezstronności

Procedura zał. 4 - Wzór ośw. o poufności

Procedura zał. 5 - Wzór Umowa_POZ_kardiologia

Umowa zał. 4 - Harmonogram Płatności

Umowa zał. 5 - HRP

Umowa zał. 6 Rozliczenie zaangażowania lekarza POZ

Umowa zał. 7 - Wzór końcowego sprawozdania rzeczowo-finansowego

Umowa zał. 8 - Zakres danych powierzonych Grantobiorcy do przetwarzania

Umowa zał. 8a - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych

Umowa zał. 8b - Wzór odwolania upowaznienia do przetwarzania danych osobowych

Umowa zał. 8c - Oświadczenie uczestnika projektu

Umowa zał. 9 - Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

Umowa zał. 10 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Umowa zał. 11 - Wzór oświadczenia o braku współpracy z Rosją

Umowa zał. 12 - Wzór oświadczenia Grantobiorcy składanego wraz ze sprawozdaniem