Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych    Nabór zakończony

 Warszawa, 24.05.2022 r.

Aktualizacja: 07.09.2022:

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu


Aktualizacja 29.08.2022:

Ogłoszenie o wynikach konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO NPZ Cel Operacyjny nr 1, zadanie 4

Na podstawie art. 14 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 
 2021-2025 (Dz. U. poz. 642), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego, pn.:

Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych

zwanego dalej „zadaniem”, w ramach Zadania 4 Celu Operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Ogłoszenie zawiera:

 1. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na opracowaniu, organizacji, realizacji i ewaluacji szkoleń dla minimum 20 000 pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mających na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości ich życia. Oczekuje się utworzenia sprofilowanych programów edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych typów cukrzycy, wraz z uwzględnieniem czasu, który upłynął od postawienia diagnozy oraz stosowanej farmakoterapii.

1. W ramach realizacji zadania oczekuje się od Realizatora:

 1. w 2022 r.:
  1. opracowania programu szkolenia dostosowanego do poszczególnych typów cukrzycy, a także materiałów szkoleniowych oraz ich przedłożenie do akceptacji Ministra Zdrowia; 
  2. pilotażowej organizacji i realizacji szkoleń, przeprowadzenia ewaluacji pilotażu, opracowania raportu ewaluacyjnego z realizacji pilotażu, aktualizacji opracowanego programu szkoleniowego oraz narzędzi szkoleniowych, które zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji programu oraz ich przedłożenia do akceptacji Ministra Zdrowia;
  3. przedstawienia do akceptacji Ministra Zdrowia harmonogramu realizacji szkoleń;
 2. w 2023 r. – dalszej organizacji i realizacji szkoleń po aktualizacji programu szkoleniowego i uwzględnieniu wniosków i uwag z realizacji pilotażu;
 1. w 2024 r. – organizacji i realizacji szkoleń;
 2. w 2025 r. – organizacji i realizacji szkoleń (I-III kwartał), a także   przeprowadzenia ewaluacji końcowej zadania, opracowania końcowego raportu ewaluacyjnego wraz z zestawem przygotowanych narzędzi szkoleniowych.

2. Oferta musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia, tj. Szczegółowy opis celów i elementów oraz oczekiwanych efektów zadania, na poziomie co najmniej wymaganego minimum.

 1. ZAKRES FINANSOWANIA ZADANIA
 2. Budżet zadania

Na realizację zadania w latach 2022-2025 planuje się przeznaczyć środki publiczne w maksymalnej wysokości 8 000 000,00 . Szczegóły obrazuje poniższa tabela.

Rok

Całość zadania

2022

2 000 000,00 zł

2023

2 000 000,00 zł

2024

2 000 000,00 zł

2025

2 000 000,00 zł

Razem:

8 000 000,00 zł

 1. Zasady dotyczące kosztów finansowanych w ramach zadania
  1. Środki przekazane zostaną Realizatorowi zadania, na zasadach określonych w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, tj. w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Oferent wskaże w ofercie o jaką kwotę środków finansowych udzielanych w ramach dotacji celowej ubiega się na realizację zaplanowanych zadań w latach 2022-2025.
  2. Środki finansowe na realizację zadania wykazane w treści oferty przez Realizatora nie mogą przekraczać maksymalnej wysokości środków publicznych planowanych do przeznaczenia na realizację zadania, zgodnie z tabelą w cz. II pkt 1 ogłoszenia konkursowego.
  3. Udział kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 10% kosztów poniesionych na realizację zadania. Przy sporządzaniu kosztorysu w ramach oferty Oferent jest zobowiązany do wyszczególnienia wydatków wchodzących w skład kosztów administracyjnych oraz podania przyjętych założeń do ich wyliczenia. Do rozliczenia kosztów administracyjnych należy zastosować metodę ryczałtową, tj. przyjąć, że maksymalnie 10% kosztu całości zadania, stanowią koszty administracyjne ponoszone przez Oferenta, wynikające z obsługi realizacji zadania. 
  4. W 2022 r. kwota przeznaczona na realizację zadania, tj. 2 000 000 zł, pochodzi z wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2021[1], którą należy wydatkować maksymalnie do dnia 30 listopada 2022 r. stosownie do art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535). Uwzględniając ten fakt należy odpowiednio zaplanować działania w harmonogramie realizacji zadania. 
  5. Załącznik nr 4 Wykaz kosztów referencyjnych stanowi wytyczne dotyczące określania stawek kosztowych poszczególnych pozycji w ramach działań planowanych w kosztorysie. W przypadku kosztów innych niż ujęte w wykazie, należy zastosować aktualnie obowiązujące stawki rynkowe mając na uwadze racjonalność i gospodarność wydatkowania środków publicznych. Jeżeli niemożliwe jest zastosowanie stawki referencyjnej i koszt realizacji działań zaplanowany w kosztorysie będzie większy, wówczas należy w ofercie zawrzeć uzasadnienie przyjęcia wyższej stawki.
  6. Minister Zdrowia ma prawo do przyznania niższej kwoty środków niż wnioskowana w ofercie i do częściowej akceptacji oferty konkursowej. W takim przypadku Realizator zostanie poinformowany o konieczności dostosowania oferty w terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu powiadomienia o propozycji Ministra Zdrowia. Realizator jest zobowiązany zapewnić osiągnięcie planowanych rezultatów zadania w sposób proporcjonalny do zmniejszonej kwoty finansowania. Dostosowana oferta może podlegać negocjacjom. W przypadku odrzucenia przez Realizatora propozycji Ministra Zdrowia, umowa na realizację zadania nie zostaje zawarta, a Minister Zdrowia może wybrać na Realizatora zadania Oferenta następnego w kolejności według uzyskanej punktacji w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym w zakresie wyboru Realizatora zadania.
  7. Wydatki planowane do rozliczenia w ramach zadania powinny być: faktycznie poniesione i niezbędne do realizacji zadania, należycie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania, poniesione w sposób efektywny i racjonalny oraz dokonane w sposób gospodarny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania określonych efektów przy jak najkorzystniejszej cenie.
  8. W przypadku zadeklarowania przez Oferenta udziału własnego w realizacji zadania, jego wysokość, określona poprzez wartość procentową, jest wiążąca jako minimalny udział własny i nie podlega zmniejszeniu w dalszych etapach postępowania konkursowego w zakresie wyboru na Realizatora zadania oraz w trakcie realizacji umowy.
 1. WARUNKI PROGOWE
 2. Warunki progowe dotyczące Oferenta/Realizatora:
  1. Oferentem/Realizatorem[2] zadania mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).
  2. Oferent potwierdza, że zadanie będzie finansowane w całości ze środków Ministra Zdrowia, bez udziału innych współfinansujących (z ewentualnym wkładem własnym Oferenta).
   1. Oferent posiada doświadczenie związane z realizacją projektów edukacyjnych z zakresu profilaktyki, promocji lub ochrony zdrowia dla łącznie co najmniej 5 000 osób w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty. 
    1. Wymagane jest przedstawienie, w postaci załącznika do oferty, co najmniej jednego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie projektu prozdrowotnego zrealizowanego przez Oferenta kierowanego do minimum 2 000 osób (np. w postaci referencji) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty.
    2. Oferent zagwarantuje objęcie szkoleniami co najmniej 20 000 osób z grup wskazanych w cz. II pkt 1 w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
    3. Oferent zagwarantuje realizację szkoleń w minimum 5 województwach.
 3. Uczestnik postępowania konkursowego jest zobowiązany do wypełnienia wniosku aplikacyjnego na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych (dalej: POPI). Treść merytoryczna oferty zawarta we wniosku aplikacyjnym ma być zgodna ze Szczegółowym opisem celów i elementów oraz oczekiwanych efektów zadania stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Szczegółowy opis zakresu wymaganych danych do uzupełnienia we wniosku aplikacyjnym na POPI znajduje się w cz. I załącznika 2 do ogłoszenia.
 4. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA
 1. Ofertę stanowi wniosek aplikacyjny wypełniony bezpośrednio na POPI oraz załączniki wymienione w cz. I załącznika 2 do ogłoszenia. Szablony załączników do wypełnienia Oferent pobierze bezpośrednio z POPI w trakcie wypełniania wniosku aplikacyjnego. Oferent pobierze szablon, wypełni i załączy do wniosku aplikacyjnego w sekcji dotyczącej załączników.
 2. Sposób złożenia oferty
  1. Wniosek aplikacyjny powinien być kompletny (wypełnione wszystkie pola, złożone wymagane oświadczenia, załączone wymagane załączniki) oraz opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do złożenia oferty w imieniu Oferenta.
  2. Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem POPI znajdującej się pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl/[3] w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2022 r., tj. do godz. 16.00. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na POPI.
  3. Oferty, które wpłyną po upływie ww. terminu podlegają odrzuceniu. Od tej decyzji Ministra Zdrowia nie przysługuje wniosek o przywrócenie terminu do złożenia oferty.
  4. Niedopuszczalne jest złożenie oferty w innej formie niż to zostało określone w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone w innej formie niż za pośrednictwem POPI (np. w formie papierowej, przesłane na skrzynkę ePUAP lub e-mail) pozostaną bez rozpatrzenia.
 1. Ważne informacje
  1. Dostęp do POPI wymaga założenia konta i zalogowania się za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Do złożenia wniosku aplikacyjnego konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem POPI należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na dedykowany adres poczty elektronicznej: wsparcie.techniczne.popi@cloudsonmars.com. Dostępne formy kontaktu ze wsparciem technicznym, w tym godziny dyżurów zespołu na platformie MS Teams, znajdują się w sekcji Kontakt i pomoc.
  3. Przystępując do konkursu Oferent zobowiązuje się do złożenia oferty i uzupełnienia braków formalnych za pośrednictwem POPI oraz do prowadzenia dalszej korespondencji elektronicznej dotyczącej postępowania konkursowego w formie i na zasadach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, tj. za pośrednictwem POPI, ePUAP lub poczty elektronicznej.
  4. Niedopuszczalne jest składanie oferty w formie skanu wypełnionych i podpisanych w sposób odręczny dokumentów.
  5. Nie dopuszcza się składania przez Oferenta więcej niż jednej oferty – w takim przypadku ocenie podlegać będzie tylko oferta, która została złożona jako pierwsza (chyba, że Oferent wskaże inaczej).
  6. Oferent będzie informowany o kolejnych etapach oceny oferty za pośrednictwem POPI. Dodatkowo wyniki konkursu ofert oraz wszelkie informacje na temat przebiegu konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia – Oferent jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się z tymi informacjami.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 1. Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane na podstawie treści oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Oferentów stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów możliwych do uzyskania

1.

Liczebność grup docelowych zadania

Ocenie będzie podlegać liczebność grup docelowych wskazanych w cz. II pkt 1 załącznika nr 1 do ogłoszenia. Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi nie może być mniejsza niż 20 000. W szkoleniach przewiduje się także możliwość udziału rodzin/opiekunów pacjentów z cukrzycą, przy czym dopuszcza się udział nie więcej niż dwóch osób z otoczenia jednego pacjenta.

Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące objęcie działaniami edukacyjnymi większej liczby osób z grupy docelowej zadania.

2-6 pkt

2.

Zasięg terytorialny realizacji zadania

Ocenie będzie podlegać zasięg terytorialny realizacji zadania.

Minimalna liczba województw kraju objętych działaniami szkoleniowymi nie może być mniejsza niż 5, a liczebność uczestników w każdym z województw ma być porównywalna (różnica pomiędzy województwami może wynosić maksymalnie 10%), zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia – cz. II pkt. 3.

Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące objęcie interwencjami większej liczby województw.

2-6 pkt

3.

Udział uczestników z mniejszych miejscowości

Ocenie będzie podlegać udział procentowy osób z mniejszych miejscowości w całości grupy docelowej zadania.

Minimum 20% uczestników objętych działaniami szkoleniowymi mają stanowić mieszkańcy mniejszych miejscowości – do 50 tys. ludności (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia – cz. II pkt 6 lit. d).

Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące objęcie interwencjami większej liczby uczestników z mniejszych miejscowości.

2-4 pkt

4.

Doświadczenie Oferenta w realizacji projektów prozdrowotnych

Ocenie podlegać będzie doświadczenie w realizacji projektów obejmujących zagadnienia z zakresu profilaktyki, promocji lub ochrony zdrowia. 

Oferent wykaże, że zrealizował projekty w sposób należyty łącznie dla co najmniej 5 000 osób w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych usług z zakresu ochrony zdrowia nie będzie podlegało ocenie w ramach niniejszego kryterium. 

Wyżej punktowane będą podmioty, które w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziły tego typu projekty dla większej liczby odbiorców.

2-8 pkt

5.

Doświadczenie Oferenta w realizacji projektów tematycznych na rzecz określonych grup osób

Ocenie podlegać będzie doświadczenie w realizacji prozdrowotnych projektów edukacyjnych na rzecz osób z cukrzycą lub projektów edukacyjnych dotyczących profilaktyki/leczenia cukrzycy.

Wyżej punktowane będą podmioty, które w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziły tego typu działania dla większej liczby odbiorców.

0-10 pkt

6.

Potwierdzenie należytego wykonania wcześniejszych projektów

Ocenie podlegać będzie liczba przedstawionych dokumentów (np. w postaci referencji) potwierdzających należyte wykonanie zrealizowanych projektów.

Wymagane jest przedstawienie co najmniej jednego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie projektu prozdrowotnego zrealizowanego przez Oferenta kierowanego do minimum 2 000 osób (np. w postaci referencji) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty.

Wyżej punktowane będą podmioty, które przedstawią dokumenty dla większej liczby projektów.

2-6 pkt

7.

Kadra merytoryczna projektu

Ocenie podlegać będzie dysponowanie kadrą specjalistów w wymaganych dziedzinach i o odpowiednich kompetencjach (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 cz. II, pkt 4 lit. a, b i c).

Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące zaangażowanie w projekt specjalistów większej liczby innych dziedzin niż wymagane, mających zastosowanie przy realizacji działań edukacyjnych, szkoleniowych oraz ewaluacji projektu.

2-8 pkt

8.

Zakres programu szkolenia

Ocenie będzie podlegać zakres zagadnień programu szkolenia i jego zgodność z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia – cz. II pkt. 5 lit. b

Wyżej punktowane będą podmioty, które w programie uwzględnią szerszy zakres zagadnień ponad minimalny wymagany zakres.

2-10 pkt

9.

Sposób realizacji programu szkolenia

Ocenie będzie podlegać sposób realizacji szkolenia dostosowany do specyfiki grupy docelowej, wraz z uwzględnieniem typów cukrzycy, czasu, który upłynął od postawienia diagnozy oraz stosowanej farmakoterapii.

Wyżej punktowane będą podmioty, które w ramach programu opracują i zrealizują szkolenia uwzględniające jak najbardziej szczegółową charakterystykę grupy docelowej (np. szkolenia dla osób nowo zdiagnozowanych, osób z już rozpoznaną cukrzycą (z uwzględnieniem występowania różnych typów cukrzycy), kobiet ciężarnych z rozpoznaną cukrzycą ciążową, osób stosujących doustne leki hipoglikemizujące, insulinę bądź kombinację ww. terapii, bądź też wyłączną modyfikację stylu życia).

0-6 pkt

Łącznie:

64 pkt

 1. O wyborze Oferenta na Realizatora zadania i przyznaniu finansowania decydować będzie wynik oceny merytorycznej, tj. liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w relacji do pozostałych ofert, przy czym oferta musi uzyskać co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów.


 

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą w formie pisemnej na wniosek Oferenta. Wniosek powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres poczty: dep-dl@mz.gov.pl w formie pliku z rozszerzeniem „.pdf” podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES przez osobę upoważnioną do złożenia oferty w imieniu Oferenta. Dodatkowo wyjaśnienia udzielane będą w dni robocze w godzinach 10.00-12.00 pod numerem telefonu 882 358 828 lub 880 340 010.


[1] Podstawa prawna: „Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego” z dnia 21 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2407), Załącznik 1. Wykaz wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, nr zadania 1247.

[2] Przez Realizatora należy rozumieć podmiot, który został wyłoniony w postępowaniu konkursowym, zawarł umowę na realizację zadania oraz otrzymał środki publiczne na realizację zadania.

[3] Szczegółowe informacje o elektronicznym składaniu wniosków poprzez Platformę Obsługi Projektów Inwestycyjnych są dostępne w Podręczniku Użytkownika POPI dostępnym tutaj.