Integracja Placówki POZ z e-Gabinet+ (POIS.11.03.00-00-0073/22) - Nabór nr 1/POZ1-REACT/2022    Nabór zakończony

 

 


 

Ministerstwo Zdrowia (Departament Innowacji) ogłasza nabór wniosków o udział placówek POZ w projekcie:

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego”  („e-Gabinet+”) (nr POIS.11.03.00-00-0073/22), 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

•    Numer naboru: 1/POZ1-REACT/2022.

•    Cel naboru:

Wsparcie placówek POZ  w zakresie zwiększenia stopnia ich cyfryzacji w celu integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienia procesów związanych z udzielaniem świadczeń zgodnie z Modelem referencyjnym stanowiącym załącznik nr 7 do Procedury oceny i wyboru wniosków placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej o udział w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego”  („e-Gabinet+”) - dalej Procedura.

•    Wartość alokacji w naborze:

Wartość alokacji wynosi do 95 058 408,76 zł. 

Alokacja podzielona jest na dwie koperty według średniego dochodu gminy, w której znajduje się placówka planowana do objęcia wsparciem, na jednego mieszkańca, tj. Placówka POZ zaliczona zostaje do: 

  1. Koperty A (około 61% wartości alokacji , tj. kwota 58 108 189,56 zł) w przypadku niższego niż średni dochód gminy na jednego mieszkańca,
  2. Koperty B (około 39% wartości alokacji , tj. kwota 36 950 219,20 zł) w przypadku wyższego/równego niż średni dochód gminy na jednego mieszkańca. 

Zgodnie z danymi GUS za 2020 rok, średni dochód gminy na jednego mieszkańca wynosi 6 502,68 zł. Zestawienie gmin wraz z wysokością średniego dochodu na mieszkańca stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

 

•    Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca, który:

- na dzień składania Wniosku, udziela w placówce medycznej, w której planowana jest realizacja Przedsięwzięcia, świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie „świadczenia lekarza POZ”.  Ww. świadczenia muszą być udzielane na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia;
- na dzień składania Wniosku posiada certyfikat dostępowy do P1 (wniosek o uzyskanie certyfikatu dostępny jest na portalu https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl); 
- wskaże we Wniosku Placówkę POZ, która na dzień 31.12.2021 r. posiadała mniej niż 5 tysięcy aktywnych deklaracji wyboru; 
- wskaże we Wniosku Placówkę POZ, która nie raportuje do systemu e-zdrowia Zdarzeń Medycznych (ZM) lub nie przekazuje indeksów EDM do systemu e-zdrowia; 
- spełnia pozostałe warunki, określone we Wniosku o udział w Projekcie.

UWAGA! 

Jeżeli placówka raportowała ZM, ale wraz ze zdarzeniami nie przekazywała indeksów EDM wówczas kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Jako EDM należy traktować Elektroniczną Dokumentację Medyczną wytworzoną w Placówce POZ i przechowywaną w repozytorium EDM tej Placówki POZ.

Wystawienie e-recepty lub e-skierowania nie stanowi indeksowania EDM. Brak repozytorium EDM oznacza, że nie są wysyłane indeksy EDM do systemu e-zdrowia .

•    Przedmiot wsparcia:

Przedmiotem wsparcia jest wyposażenie wskazanej we Wniosku placówki POZ w sprzęt komputerowy maksymalnie dla 6 stanowisk oraz udostępnienie aplikacji gabinetowej e-Gabinet+, umożliwiającej obsługę procesu udzielania świadczeń i raportowania do NFZ zgodnie z ww. Modelem referencyjnym. 

•    Wartość wsparcia: 

Szacowana wartość wsparcia rzeczowego dla każdej Placówki POZ wynosi maksymalnie około 68 000,00 zł.

Nie jest wymagany wkład własny. 

•    Okres realizacji obowiązków wynikających z udziału w projekcie: 

Okres ten rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy dotyczącej udziału w projekcie (jej wzór stanowi załącznik nr 6 do Procedury), a kończy się najpóźniej w dniu 30.11.2023 r., przy czym należy również uwzględnić dodatkowe obowiązki wynikające z trwałości projektu określone w ww. umowie.

•     Termin i miejsce składania wniosków:

Nabór Wniosków ma charakter otwarty, co oznacza, że Wnioski można składać w sposób ciągły od 13.09.2022 r.  do momentu wyczerpania alokacji i zamknięcia Naboru.

UWAGA!!! Informujemy, że wolne miejsca w naborze się wyczerpują – nie czekaj do ostatniej chwili i złóż wniosek już dziś!!!

Decyzja o zamknięciu Naboru zostanie opublikowana na stronie  internetowej https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1027-nabor_placowek.html.

Nabór prowadzony jest w podziale na ww. koperty „A” i „B”.

Dokument aplikacyjny – Wniosek o udział w Projekcie można składać wyłącznie drogą elektroniczną na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych znajdującej się pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl . Wniosek wypełniany jest bezpośrednio na Platformie. Wzór Wniosku stanowi załącznik nr 2 do Procedury

Dostęp do Platformy wymaga zalogowania się za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Do złożenia Wniosku konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

•    Szczegółowe informacje: 

Szczegółowe zasady naboru znajdują się w Procedurze wraz załącznikami, opublikowanej na stronie internetowej https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1027-nabor_placowek.html. Dokumenty te można również pobrać poniżej.

•    Dodatkowe informacje: 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać wysyłając pytanie na adres mailowy: poz1@mz.gov.pl

Informacje o charakterze ogólnym będą publikowane na stronie internetowej https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1027-nabor_placowek.html.

Prezentacja e-Gabinet+ zasady naboru 29.09.2022 oraz 03.10.2022

Prezentacja ze spotkania informacyjnego 28.11.2022 oraz 01.12.2022 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi
 

•    Załączniki do pobrania:

Procedura oceny i wyboru wniosków placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej o udział w projekcie

Zał. 1 do Procedury - Podział gmin wg średniego dochodu na mieszkańca (dane GUS)
Zał. 2 do Procedury - Wzór „Wniosku o udział w Projekcie” (formularz wypełniany bezpośrednio na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych Ministerstwa Zdrowia pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl)
Zał. 3 do Procedury - Wzór „Karty oceny wniosku o udział w Projekcie”
zał. 4 do Procedury - Wzór „Oświadczenia Oceniającego wniosek o bezstronności”
Zał. 5 do Procedury - Wzór „Oświadczenia Oceniającego wniosek o poufności”
Zał. 6 do Procedury - Wzór umowy dotyczącej udziału Wnioskodawcy w Projekcie
Zał. 7 do Procedury - Model referencyjny